Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.matequiz.com

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zawarcie umowy
 3. Warunki świadczenia Usług
 4. Rozwiązanie umowy
 5. Reklamacje
 6. Wymagania techniczne
 7. Przetwarzanie danych osobowych
 8. Zmiana Regulaminu
 9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze strony internetowej www.matequiz.com oraz zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.matequiz.com.

Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).


DEFINICJE

Administrator - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów znajdujących się w Serwisie – Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000718147, NIP: 5213813853, REGON: 369500538, adres e-mail: [email protected].

Polityka prywatności - odrębny dokument regulujący ogólne zasady działania Serwisu dla wszystkich odwiedzających Serwis, także niebędących Użytkownikami, dostępny pod adresem internetowym https://www.matequiz.com/privacy.html

Serwis - strona internetowa www.matequiz.com, zarządzana i administrowana przez Administratora.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników opisane w rozdziale III Regulaminu.

Użytkownik - podmiot korzystający z Usług Serwisu po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.


 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa w szczególności warunki korzystania z Serwisu, rodzaj i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących świadczenia Usług, warunki przetwarzania danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  • W związku ze świadczeniem Usług Administrator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 9, z późn. zm.).
  • Materiały zawarte w Serwisie oraz materiały udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, a w szczególności obrazy, grafiki, treści quizów oraz kompozycje tych elementów (tzw. layout), mogą podlegać ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich osób trzecich, związane z korzystaniem z Serwisu.
  • Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniej akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie lub Polityce prywatności.
  • Akceptacja Regulaminu lub Polityki prywatności odbywa się poprzez kliknięcie pola „Akceptuję Regulamin Serwisu www.matequiz.com” lub odpowiednio „Akceptuję Politykę prywatności Serwisu www.matequiz.com”, które wyświetlą się w komunikacie wyświetlanym podczas pierwszej wizyty na stronie głównej Serwisu.
  • Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.
  • Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zadeklarować swój wiek. Deklaracja obywa się poprzez kliknięcie pola „Tak, mam ukończone 16 lat”, które wyświetla się w komunikacie wyświetlanym podczas pierwszej wizyty na stronie głównej Serwisu.
 2. Zawarcie umowy
  • 1. Użytkownik korzysta z Serwisu bez konieczności logowania.
  • Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie Usług oferowanych w Serwisie, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
  • Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Użytkownikami o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Warunki świadczenia usług
  • Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
   1. Tworzenie quizów;
   2. Rozwiązywanie quizów;
   3. Komentowanie i ocenianie quizów;
   4. Zbieranie nagród „pucharów”;
   5. Udostępnianie quizów za pośrednictwem Messenger, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat oraz wiadomości SMS.
  • Użytkownik uzyskuje nieograniczony dostęp do utworzonych przez siebie quizów. Wszystkie quizy są zapisywane pod zakładką „moje quizy”, która zawiera listę quizów wraz z linkami do nich.
  • Usługi świadczone w serwisie mają charakter nieodpłatny.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu. O wszelkich zmianach w płatnościach Administrator powiadomi Użytkownika w formie komunikatu zamieszczonego w Serwisie.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz:
   1. dostarczania w zakresie korzystania z Serwisu oraz Usług treści o charakterze bezprawnym;
   2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego poprawne funkcjonowanie lub narażający go na uszczerbek;
   3. przekazywania fałszywych danych osobowych bądź informacji, treści lub materiałów osób trzecich bez ich zgody;
   4. reklamowania lub promowania usług lub towarów swoich oraz osób trzecich w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora;
   5. naruszania praw innych Użytkowników w szczególności poprzez nękanie, poniżanie lub zastraszanie;
   6. rozpowszechniania treści zawierających wirusy komputerowe lub inne pliki komputerowe narażające komputery lub sieci komputerowe;
   7. promowania zachowania mogącego prowadzić do naruszenia prawa.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia katalogu ujętego w ust. 8 powyżej o inne zachowania Użytkownika.
  • Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności quizów, w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
  • Bez uszczerbku dla ust. 10 Użytkownik zachowuje przysługujące mu prawo własności do tworzonych przez siebie treści.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia utworzonych przez Użytkowników quizów.
  • W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną przyczynami technicznymi.
  • Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w rozdziale VI Regulaminu. Świadczenie Usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
  • Koszty połączenia internetowego z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Rozwiązanie umowy
  • Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres [email protected] zawierającej oświadczenie woli odstąpienia od umowy. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi jego otrzymanie.
  • Przesłanie oświadczenia woli odstąpienia od umowy możliwe jest także za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej przesłanej do Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska. Administrator prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.
  • Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług. Zakończenie korzystania z Serwisu nie powoduje utraty dostępu utworzonych quizów.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia quizów Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Administratora bądź innych Użytkowników. Usunięcie quizów jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
  • Administrator z ważnych przyczyn może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
  • O wypowiedzeniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika z 14-dniowym wyprzedzeniem za pomocą komunikatu wyświetlanego na stronie głównej Serwisu.
  • W przypadku zakończenia świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Administratora Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.
 5. Reklamacje
  • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie Regulaminu w każdym czasie.
  • Przedmiotem reklamacji mogą być w szczególności:
   1. brak dostępu do Konta Użytkownika;
   2. świadczenie przez Administratora Usług niezgodnie z Regulaminem;
   3. błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Usług.
  • Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres [email protected] lub drogą pisemną na adres siedziby Administratora.
  • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
  • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Administrator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym łączny termin nie może być dłuższy niż 30 dni.
  • Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile zażądał tego przy składaniu reklamacji.
 6. Wymagania techniczne
  • W celu niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Usług konieczne jest spełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
  • Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.:
   1. Mozilla Firefox,
   2. >Microsoft Internet Explorer,
   3. Opera,
   4. Google Chrome,
   5. Safari.
  • Niezbędne jest także posiadanie włączonej obsługi cookies i Java Script oraz minimalnej rozdzielczości ekranu 640x480.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych dla celów korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz dla celów marketingowych, kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych jest Administrator – Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000718147, NIP: 5213813853, REGON: 369500538, adres e-mail: [email protected].
  • Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”).
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy:
   1. listownie – na adres: ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska lub
   2. elektronicznie – na adres e-mail: [email protected]
  • Dane osobowe Użytkowników w postaci oznaczenia danego Użytkownika (nazwa użytkownika, adres e-mail) oraz dane, które zostały udostępnione Administratorowi przez Facebook, Twitter, WhatsApp będą przetwarzane w celu:
   1. Zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie Usług oferowanych w Serwisie oraz jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
   2. marketingu towarów i usług własnych Administratora, w tym w ramach segmentacji zachowań konsumenckich, w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
   3. marketingu towarów i usług partnerów Administratora, w tym w ramach segmentacji zachowań konsumenckich, w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
   5. podejmowanie ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora.
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże bez ich podania Użytkownik nie może korzystać ze wszystkich Usług wskazanych w rozdziale III ust. 1.
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
  • Wobec Użytkowników, których dane osobowe przetwarza Administrator, będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
  • Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
   2. prawo żądania ich sprostowania;
   3. prawo żądania ich usunięcia;
   4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył innemu administratorowi;
   6. prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych.

  • Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, reklamodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy łączącej Administratora z tym podmiotem.
  • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione także podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  • Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
  • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza RODO.
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Serwis jest Lean House sp. z o.o.
  • Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) - więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.matequiz.com/pl/privacy.html.
  • Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.
 8. Zmiana Regulaminu
  • Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
   • Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
   • Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
   • Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.matequiz.com lub poszczególnych Usług, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
   • Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.matequiz.com lub poszczególnych Usług, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
   • Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie.
  • Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie https://www.matequiz.com/terms.html.
  • O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkownika z 14-dniowym wyprzedzeniem za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie.
  • Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV Regulaminu, jeżeli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu.
 9. Postanowienia końcowe
  • Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2021.
  • Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie, bezpłatnie na stronie www.matequiz.com oraz w siedzibie Administratora.
  • Użytkownik może otrzymać wsparcie techniczne w związku z funkcjonowaniem Serwisu pod adresem e-mailowym [email protected].
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Administratorem w Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
  • Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Administratorem, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĘPIENIA OD UMOWY NA KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

Adresat: Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska
e-mail: [email protected]
Ja _______________________________ niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy na korzystanie z Usług Serwisu www.matequiz.com.
Imię i nazwisko Użytkownika: ______________________
Adres e-mail Użytkownika: ______________________________
Adres korespondencyjny Użytkownika*: ___________________________
Podpis Użytkownika i Data*: ___________________________

* wypełnić w przypadku przesyłania formularza korespondencją tradycyjną.